Vrijdag in de eerste week van de Advent

Lezing uit het boek Isaïas 29,17-24.
Zo spreekt de Heer: Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon
weer een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud.
Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen,
en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid.
Dan zullen verdrukten de Heer weer loven, zwakken juichen om de Heilige van Israël.
Want het is gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter. Ieder die op onrecht zint, zal vergaan:
wie een ander valse beweringen ontlokt, wie de rechters in de poort wil verstrikken,
wie het recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen.
Daarom – dit zegt de Heer, die Abraham bevrijd heeft, over de nakomelingen van Jakob:
Jakob zal niet meer te schande staan, zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken.
Want wanneer zijn kinderen zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij eerbied hebben voor mijn naam,
de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen.
Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde, is vol begrip.


Psalmen 27(26),1.4.13-14.
De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen?
De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er op nog tijds mijn leven,
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 9,27-31.
In die tijd waren er twee blinden die Jezus volgden en luid riepen: 'Heb medelijden met ons Zoon van David.'
Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: 'Gelooft gij dat ik de macht bezit om dit te doen?' Zij antwoordden: 'Zeker, Heer.'
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide: 'U geschie­de naar uw geloof.'
En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: 'Zorgt dat niemand dit te weten komt.'
Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.